ZÁHONY-PORT

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján ZÁHONY-PORT Zrt. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerinti adatkezelést végez.

Az adatkezelő:
1. Vállalkozás neve: ZÁHONY-PORT Zrt. Képviseli: Gubik László vezérigazgató
Vállalkozás székhelye: 4625 Záhony, Európa tér 12.
Adószáma: 13802613-2-15
Email elérhetősége: info@zahony-port.hu
Telefonos elérhetősége: +36 1 513 3010

A társaságunk adattovábbítást is végez:
1. ZÁHONY-PORT ZRT. jogi lépviselője:
Vállalkozás neve: Sallai Ügyvédi Iroda Képviseli: Plószné Dr. Sallai Margit
Vállalkozás székhelye: 4625 Záhony, Ady Endre út
Adószáma:
Email elérhetősége: sallai-iroda@zahonynet.hu
Telefonos elérhetősége: +36 45 425-978 2.
ZÁHONY-PORT Zrt. könyvvizsgálója:

Vállalkozás neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Képviseli: Lelkes Tamás
Vállalkozás székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.
Adószáma: 10907836-2-41
Email elérhetősége: mailbox.ey@hu.ey.com
Telefonos elérhetősége: +36 1 451 8100

Adatvédelmi tisztviselőt a ZÁHONY-PORT Zrt nem alkalmaz.

A társaságunknál az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama meghatározott és csak a megjelölt személyes adatok körét kezelik.

Profilalkotás: a társaságunk NEM alkalmaz profilalkotásos adatkezelést. A társaság honlapján, a www.zahony-port.hu web oldalon sütiket NEM alkalmaz. A Vállalkozások a honlapjukon személyes adatokat nem gyűjtenek.

I. Az adatkezelés jogalapja Szerződéskötés esetén az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni. Egyéb esetekben az adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, megbízó, megbízott, látogató, kiállító, vendég, partner adataira (érintettek). A ZÁHONY-PORT Zrt. kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az üzleti tranzakciók során a kapcsolattartást biztosítani tudja. Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásáról és megelőzéséről szóló törvény előírásai szerint, jogszabály alapján kezeli az ott előírt adatokat.

III. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ). Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez. Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a ZÁHONY-PORT Zrt. Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' Jelen

Tájékoztatót a ZÁHONY-PORT Zrt. módosíthatja. A mindenkor aktuális tájékoztató a www.zahony-port.hu honlapokon érhetők el.

Záhony, 2018. 08.01.

 

Gubik László
vezérigazgató

 

 

 

GDPR